Search
Help
FAQ
Follow us
About

Privacy Policy is only available in Latvian. 

PRIVĀTUMA POLITIKA

1. PERSONAS DATU PĀRZINIS

UAB „Baltic Tours Group” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) ir tās apstrādāto personas datu pārzinis, kas nodrošina, ka Sabiedrībā personas dati tiek apstrādāti atbilstoši datu pārziņiem piemērojamām personas datu aizsardzības prasībām.

Informācija par Sabiedrību: UAB „Baltic Tours Group”, Lietuvas Republikas juridiskā persona, juridiskās personas kods 111518422, reģistrētā juridiskā adrese Vašingtono a. 1-66, LT-01108, Viļņa, Lietuvas Republika, interneta vietnes adrese www.baltictours.lt, www.skrendu.lt, www.lektuvubilietai.lt, www.aero.lv, e-pasts [email protected], tel. +370 5 266 1616.

Personas datu apstrādes noteikumi sagatavoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – VDAR). Personas datu apstrādes noteikumi satur informāciju par personas datu apstrādes mērķiem Sabiedrībā, likumības nosacījumiem, Sabiedrības apstrādātajiem personas datiem, to izcelsmi, glabāšanas termiņiem, sniegšanas mērķiem, datu subjektu tiesību īstenošanas kārtību, datu saņēmējiem.

2. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI SABIEDRĪBĀ UN JURIDISKĀS APSTRĀDES NOSACĪJUMI

Sabiedrība, kas darbojas kā datu pārzinis, apstrādā Jūsu, kā datu subjekta, personas datus šādiem mērķiem:

 • Sabiedrības organizēto tūrisma braucienu, tūrisma pakalpojumu komplekta un/vai atsevišķu tūrisma pakalpojumu pārdošana un šo pakalpojumu sniegšanas administrēšana (Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK noteikto nosacījumu 6. panta 1. daļas b) punkts):
  1. līgumu slēgšana un pasūtījumu izpilde rezervācijas un citās informācijas sistēmās;
  2. pretenziju un citu datu subjekta prasījumu izskatīšana un administrēšana;
  3. datu subjekta operatīva informēšana par tūrisma vai citu pakalpojumu sniegšanas nosacījumu vai kārtības izmaiņām; 
  4. personas datu sniegšana tūrisma vai citu pakalpojumu sniedzējiem, izpildot personas datu subjekta pasūtījumus;
  5. citu uzņemto saistību izpilde.
 • Aviobiļešu pārdošana un šī pakalpojuma sniegšanas administrēšana (Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK noteikto nosacījumu 6. panta 1. daļas b) punkts):  
  1. līgumu slēgšana un pasūtījumu izpilde rezervācijas un citās informācijas sistēmās;
  2. pretenziju un citu datu subjekta prasījumu izskatīšana un administrēšana;
  3. datu subjekta operatīva informēšana par pakalpojuma sniegšanas nosacījumu vai kārtības izmaiņām;
  4. personas datu sniegšana pakalpojumu sniedzējiem, izpildot personas datu subjekta pasūtījumu;
  5. citu uzņemto saistību izpilde.
 • Publiskās administrācijas institūciju un tiesību aktu prasību izpilde (Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK noteikto nosacījumu 6. panta 1. daļas c) punkts):
  1. valsts robežas šķērsošanas prasību izpilde;
  2. muitas kontroles aizsardzība;
  3. vīzu saņemšanas prasību izpilde;
  4. citu robežu šķērsošanas prasību izpilde;
  5. publiskās administrācijas institūciju prasību izpilde;
  6. tiesību aktu, kas uzliek pienākumu sniegt informāciju par tūristiem un ceļotājiem, prasību izpilde;
  7. citu tiesību aktu pārkāpumu novēršanas mērķu izpilde.
 • Tiešā mārketinga  izpilde attiecībā pret jauniem klientiem (Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK noteikto nosacījumu 6. panta 1. daļas a) punkts):
  1. mārketinga ziņojumu/informatīvo biļetenu par organizētu tūrisma braucienu, tūrisma pakalpojumu komplektu un/vai atsevišķu tūrisma pakalpojumu, tostarp aviobiļešu, pārdošanu sniegšana;
  2. darbības analīze ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti.  
 • Tiešā mārketinga nolūkā esošajiem klientiem (Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK noteikto nosacījumu 6. panta 1. daļas a) punkts):
  1. priekšlikumu par Sabiedrības līdzīgiem pakalpojumiem sniegšanai. 
 • Citu līgumu slēgšana un izpilde (Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK noteikto nosacījumu 6. panta 1. daļas b) punkts). 

Sabiedrība, kas darbojas kā datu apstrādātājs, apstrādā Jūsu, kā datu subjekta, personas datus šādiem mērķiem:

 • citu ceļojumu organizatoru organizēto tūrisma braucienu un/vai atsevišķu tūrisma pakalpojumu pārdošana un šo pakalpojumu sniegšanas administrēšana (Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK noteikto nosacījumu 6. panta 1. daļas b) punkts):
  1. līgumu slēgšana ceļojumu organizatora vai pakalpojumu sniedzēja vārdā un pasūtījumu veikšana ceļojumu organizatora vai pakalpojumu sniedzēja rezervācijas un citās informācijas sistēmās;
  2. operatīva Datu subjekta informēšana par pakalpojumu sniegšanas nosacījumu vai kārtības izmaiņām;
  3. citu uzņemto saistību izpilde saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar ceļojumu organizatoru.

3. SABIEDRĪBĀ APSTRĀDĀTIE PERSONAS DATI UN TO UZGLABĀŠANAS TERMIŅŠ 

Sabiedrība, kā datu pārzinis, Sabiedrības organizēto tūrisma braucienu, tūrisma pakalpojumu komplekta un/vai atsevišķu tūrisma pakalpojumu pārdošanas un šo pakalpojumu sniegšanas nolūkos apstrādā šādus personas datus: 

 • vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzīvesvieta (adrese), elektroniskā pasta adrese, telefona numurs, personas identitāti apliecinoša dokumenta dati,- izsniegšanas un derīguma datums, vieta, numurs, dzimšanas datums, dzimums, pilsonība, valsts, kas izsniegusi dokumentu, maksājumu dati, informācija par īpašām vajadzībām (piemērojams tikai tādā gadījumā un attiecas tikai uz tiem datu subjektiem, kuriem tas ir aktuāli).

Sabiedrība, kā datu pārzinis, aviobiļešu pārdošanas un šī pakalpojuma administrēšanas nolūkos apstrādā šādus personas datus:

 • vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzīvesvietas adrese, personas identitāti apliecinoša dokumenta dati,- izsniegšanas un derīguma datums, vieta, numurs, dzimšanas datums, dzimums, pilsonība, dokumenta izdevējvalsts, dzimums, pilsonība, dokumenta izdevējvalsts, telefona numurs, elektroniskā pasta adrese, maksājumu dati, lidojuma informācija (datums, lidojuma numurs). 

Sabiedrība, kā datu pārzinis, publiskās administrācijas institūciju un tiesību aktu prasību izpildes nolūkos apstrādā šādus personas datus:

 • vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzīvesvieta (adrese), personas identitāti apliecinoša dokumenta dati,- izsniegšanas un derīguma datums, vieta, numurs, dzimšanas datums, dzimums, pilsonība, dokumenta izdevējvalsts, dzimums, pilsonība, dokumenta izdevējvalsts, telefona numurs, elektroniskā pasta adrese, maksājumu dati, lidojuma informācija (datums, lidojuma numurs).

Sabiedrība, kā datu pārzinis, tiešā mārketinga nolūkos jauniem klientiem apstrādā šādus personas datus:

 • elektroniskā pasta adrese;
 • dati, kas saistīti ar piekrišanas apstiprināšanu Sabiedrības informatīvā biļetena saņemšanai un tā derīgumu: apstiprināšanas fakts, datums un laiks, piekrišanas atsaukšanas fakts, datums un laiks.

Sabiedrība, kā datu pārzinis, tiešā mārketinga nolūkos esošajiem klientiem apstrādā šādus personas datus:

 • elektroniskā pasta adrese. 

Sabiedrība, kā datu pārzinis, citu līgumu slēgšanas un izpildes nolūkos apstrādā šādus personas datus:

 • adrese, mobilā vai fiksētā telefona numurs, kopā ar maksājumu nodotā ​​informācija/finanšu dati (maksājuma konta numurs, darījuma summa), individuālās darbības apliecības numurs vai uzņēmējdarbības apliecības numurs;
 • personu, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt juridisko personu tās attiecībās ar trešajām personām, kā arī personu, kuras piedalās, veicot juridiskās personas administrācijas, uzraudzības un/vai kontroles darbus, vārdi, uzvārdi, elektronisko pastu adreses, mobilo vai fiksēto telefonu numuri.

Sabiedrība, kā datu apstrādātājs, citu ceļojumu organizatoru noslēgto organizēto tūrisma braucienu un/vai atsevišķu tūrisma pakalpojumu pārdošanas un šo pakalpojumu sniegšanas administrēšanas nolūkos apstrādā šādus personas datus:

 • vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzīvesvietas adrese, elektroniskā pasta adrese, personas identitāti apliecinošā dokumenta dati,- izsniegšanas un derīguma datums, vieta, numurs, dzimšanas datums, dzimums, pilsonība, valsts, kas izsniegusi dokumentu, maksājumu dati, informācija par īpašām vajadzībām (piemērojams tikai tādā gadījumā un attiecas tikai uz tiem datu subjektiem, kuriem tas ir aktuāli).

Sabiedrība apstrādā Personas datus, kurus Datu subjekts ir brīvprātīgi iesniedzis pa pastu, ierakstītā vēstulē, pa elektronisko pastu, faksu, telefonu vai tieši ierodoties Sabiedrības tirdzniecība vietā, kā arī izmantojot Sabiedrības interneta vietni.

Kad Sabiedrība darbojas kā datu pārzinis, personas dati tiek glabāti līguma darbības laikā un 10 gadus no līguma beigām. Personas dati pretenziju izskatīšanai un administrēšanai tiek glabāti līguma darbības laikā un 3 gadus pēc līguma termiņa izbeigšanās. Tiešā mārketinga nolūkos apstrādātie personas dati tiek glabāti 5 gadus no to saņemšanas dienas vai īsāk, ja tiek saņemts Datu subjekta pieprasījums atteikties no tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanas. Datu subjekta Personas dati tiešā mārketinga nolūkos esošajiem klientiem tiek glabāti Organizētā tūrisma ceļojuma, tūrisma pakalpojumu komplekta un/vai atsevišķu tūrisma pakalpojumu pasūtīšanas, Pasažieru pārvadājuma līguma darbības laikā vai īsāk, ja tiek saņemts Datu subjekta pieprasījums atteikties no tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanas. Pēc dokumenta, kurā šie dati ir norādīti, glabāšanas termiņa beigām tiek pieņemts lēmums par tā iznīcināšanu un dokuments tiek iznīcināts Lietuvas Republikas dokumentu un arhīvu likumā noteiktajā kārtībā. Pastāvīgi glabājamie dokumenti, kas satur Personas datus, tiek nodoti glabāšanai valsts arhīvā Lietuvas Republikas dokumentu un arhīvu likumā noteiktajā kārtībā.    

Sabiedrība, kas darbojas kā datu apstrādātājs, personas datus glabā līdz datu pārziņu noteiktajam termiņam. 

Datu subjektam ir tiesības pa elektronisko pastu [email protected], [email protected], [email protected] vai [email protected] atteikties no Personas datu izmantošanas mārketinga nolūkos, par to informējot Sabiedrību. 

4. PERSONAS DATU NODOŠANA

No Jums, kā datu subjekta, saņemtā informācija tiek pārvaldīta un izmantota tikai Personas datu apstrādes noteikumos noteikto mērķu sasniegšanai.

No Jums, kā datu subjekta, saņemto informāciju bez tiesiska pamata nevar izpaust trešajām personām, izņemot subjektus, kas piedalās vai jebkādā veidā veicina datu subjekta pasūtīto pakalpojumu izpildi vai sniegšanu, kā arī datu apstrādātājiem vai kopējiem datu pārziņiem, ar kuriem Sabiedrība ir noslēgusi Personas datu apstrādes vai citus līgumus, kuros tiek apspriestas Personas datu apstrādes un datu drošības prasības. Šādā gadījumā juridiskā atbildība par Personas datu apstrādes pārkāpumu vai zaudējumiem gulstas uz datu apstrādātāju vai datu pārzini, kas ir atbildīgs par pārkāpumu vai kaitējumu. Citos gadījumos personas datus var izpaust trešajām personām tikai tad, ja to nosaka vai pieprasa piemērojamie tiesību akti. Personas dati var tikt nodoti arī publiskās administrācijas un tiesībsargājošajām institūcijām, kad šāds pienākums Sabiedrībai ir nostiprināts tiesību aktos.

Lai Sabiedrība varētu sniegt Jums pakalpojumus, dati var tikt sniegti:

 • „Amadeus IT Group” S.A.;
 • UAB „Waavo”;
 • attiecīgajām aviokompānijām, kuru biļetes iegādājas datu subjekts;
 • ceļojumu tirdzniecības aģentiem;
 • faktiskajiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem;
 • „Mailerlite” (biļetenu pakalpojumu sniedzējam).  

5. TELEFONA SARUNU DATU APSTRĀDE 

Sabiedrības konsultatīvajai līnijai piešķirto telefonu ienākošie un izejošie zvani tiek reģistrēti. 

Datu apstrādes mērķi:

 • lai nodrošinātu kvalitatīvu personu apkalpošanu pa telefonu;
 • lai nodrošinātu jautātāju pieprasījumu/sūdzību par nesniegtiem vai neatbilstoši sniegtiem pakalpojumiem izskatīšanas objektivitāti, ja jautātāja un/vai konsultējošās personas sarunas laikā sniegtā informācija ietekmē Sabiedrības pakalpojumu (aviobiļešu pārdošanas, organizēta tūrisma brauciena, tūrisma pakalpojumu komplekta un/vai citu tūrisma pakalpojumu) pareizu sniegšanu un/vai ir saistīta ar līguma izpildi.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Personas datu apstrādes juridiskais pamats – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK noteikto nosacījumu 6. panta 1. daļas a) punkts – ja datu subjekts ir devis faktisku piekrišanu (turpināja sarunu))

Tiek reģistrēti un apstrādāti šādi dati:

 • sarunas audioieraksts, kurā tiek fiksēti dati, kurus jautātājs un konsultējošā persona sniedz sarunas laikā;
 • sarunas ieraksta metadati: konsultējošās personas vārds un uzvārds, jautātāja telefona numurs, sarunas sākuma un beigu datums un laiks (turpmāk sarunu ieraksti un ierakstu metadati kopā tiek saukti par Datiem). 

Datu saņēmēji: pirmstiesas izmeklēšanas iestāde, prokurors vai tiesa viņu rīcībā esošajās administratīvajās, civillietās, krimināllietās, kā pierādījumi vai citos likumā noteiktajos gadījumos. Sarunu ierakstīšanai mēs izmantojam datu apstrādātāja UAB „TENESYS”, uzņ.k. 302361251, Žirmūnų g. 139, Viļņa, pakalpojumus. 

Datu glabāšanas ilgums: 1 gads.  

6. VIDEO DATU APSTRĀDE

Sabiedrībā tiek veikta video datu novērošana personu un īpašuma aizsardzības nolūkos – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK noteikto nosacījumu 6. panta 1. daļas f) punkts).

Videonovērošana tiek veikta:

 • šajā teritorijā: Vašingtono a. 1-66, Viļņa (teritorija pie ieejas telpās no āra puses);
 • šajās telpās: telpas Vašingtono g. 1-66, Viļņa: tirdzniecības zālē pie ieejas telpās (no iekšpuses).

Datu saņēmēji: pirmstiesas izmeklēšanas iestāde, prokurors vai tiesa viņu rīcībā esošajās administratīvajās, civillietās, krimināllietās, kā pierādījumi vai citos likumā noteiktajos gadījumos.

Datu glabāšanas ilgums: 72 stundas.

7. DATU SUBJEKTU TIESĪBU ĪSTENOŠANA

Jums, kā datu subjektam, ir tiesības vērsties Sabiedrībā saistībā ar jautājumiem, kas saistīti ar Jūsu personas datu apstrādi, t.i. Jums ir šādas tiesības:

 • tiesības saņemt informāciju par datu apstrādi;
 • tiesības piekļūt datiem;
 • tiesības pieprasīt datu labošanu;
 • tiesības pieprasīt datu dzēšanu („tiesības tikt aizmirstam”);
 • tiesības ierobežot datu apstrādi;
 • tiesības uz datu pārnesamību (kad dati tiek apstrādāti ar automatizētiem līdzekļiem);
 • tiesības pieprasīt, lai netiek piemērots lēmums, kas balstīts tikai uz automatizētu datu apstrādi, tostarp profilēšanu. 

Datu subjektam ir tiesības vērsties Sabiedrībā par datu subjekta tiesību īstenošanu mutiski vai rakstiski, iesniedzot pieprasījumu personīgi, pa pastu vai elektronisko pastu [email protected]. Ja datu subjekta tiesības tiek īstenotas mutiski vai, ja pieprasījums tiek iesniegts rakstiski personīgi, datu subjektam ir jāapstiprina sava identitāte, iesniedzot personu apliecinošu dokumentu. Ja tas netiks izdarīts, datu subjekta tiesības netiks īstenotas.

Vēršoties rakstiski par datu subjekta tiesību īstenošanu, ieteicams iesniegt pieprasījumu Personas datu apstrādes noteikumos norādītajā formā.

Sabiedrība, saņemot datu subjekta pieprasījumu, ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas iesniedz datu subjektam informāciju par to, kādas darbības tika veiktas saskaņā ar saņemto pieprasījumu. Ja informācijas sniegšana kavējas, datu subjekts par to tiek informēts noteiktajā termiņā, norādot kavēšanās iemeslus un iespēju iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijā (L. Sapiegos g. 17, Viļņa, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, e-p. [email protected]);.

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Sabiedrība patur tiesības mainīt šo Privātuma politiku, tāpēc interneta vietnes apmeklētāji ir laipni aicināti pārbaudīt, vai Privātuma politika nav mainījusies, un iepazīties ar mainītajiem un/vai jaunajiem Privātuma politikas noteikumiem.

Privātuma politika atjaunināta 15.05.2023.