Search
Help
FAQ
Follow us
About

Privacy Policy is only available in Latvian. 

PRIVĀTUMA POLITIKA

1. PERSONAS DATU PĀRZINIS 

UAB “Baltic Tours Group” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) ir tās apstrādāto personas datu pārzinis, kas nodrošina, ka Sabiedrībā personas dati tiek apstrādāti atbilstoši datu pārziņiem piemērojamām personas datu aizsardzības prasībām.

Informācija par Sabiedrību: UAB “Baltic Tours Group”, Lietuvas Republikas juridiskā persona, juridiskās personas kods 111518422, reģistrētā juridiskā adrese Vašingtono a. 1-66, LT-01108, Viļņa, Lietuvas Republika, interneta vietnes adrese www.baltictours.ltwww.skrendu.ltwww.lektuvubilietai.ltwww.aero.lv, e-pasts [email protected], tel. +370 5 266 1616.

Privātuma politika ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), (turpmāk tekstā – VDAR). Privātuma politika satur informāciju par personas datu apstrādes mērķiem Sabiedrībā, likumības nosacījumiem, Sabiedrības apstrādātajiem personas datiem, to izcelsmi, glabāšanas termiņiem, sniegšanas mērķiem, datu subjektu tiesību īstenošanas kārtību, datu saņēmējiem.

2. DATU SUBJEKTU TIESĪBU ĪSTENOŠANA

Jums, kā datu subjektam, ir tiesības griezties Sabiedrībā saistībā ar jautājumiem, kas saistīti ar Jūsu personas datu apstrādi, t. i. Jums ir šādas tiesības:

 • tiesības saņemt informāciju par datu apstrādi;
 • tiesības piekļūt datiem;
 • tiesības pieprasīt datu labošanu;
 • tiesības pieprasīt datu dzēšanu („tiesības tikt aizmirstam”);
 • tiesības ierobežot datu apstrādi;
 • tiesības uz datu pārnesamību (kad dati tiek apstrādāti ar automatizētiem līdzekļiem);
 • tiesības iebilst pret personas datu apstrādi (ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu un/vai uz leģitīmu interešu pamata);
 • tiesības pieprasīt, lai netiek piemērots lēmums, kas balstīts tikai uz automatizētu datu apstrādi, tostarp profilēšanu. 

Jums ir tiesības griezties Sabiedrībā par datu subjekta tiesību īstenošanu mutiski vai rakstveidā, iesniedzot iesniegumu personīgi, pa pastu vai pa elektronisko pastu [email protected]. Ja par datu subjekta tiesību īstenošanu vēršas mutiski vai, ja iesniegums tiek iesniegts personīgi rakstveidā, Jums ir jāapstiprina sava identitāte, iesniedzot personu apliecinošu dokumentu. Ja tas netiks izdarīts, tiesības netiks īstenotas.

Par datu subjekta tiesību īstenošanu griežoties rakstveidā, ieteicams iesniegumu iesniegt Personas datu apstrādes noteikumos norādītajā formā.

Sabiedrība, saņemot Jūsu iesniegumu, ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas sniedz Jums informāciju par to, kādas darbības tika veiktas saskaņā ar saņemto iesniegumu. Gadījumā, ja informācijas sniegšana aizkavēsies, par to Jūs tiksiet informēts noteiktajā termiņā, norādot kavēšanās iemeslus un par iespēju iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijā (L. Sapiegos g. 17, Viļņa, tel. (+370 5) 271 2804, 279 1445, e-p[email protected]).

3. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI SABIEDRĪBĀ UN TIESISKĀS APSTRĀDES NOSACĪJUMI 

Sabiedrība, kas darbojas kā datu pārzinis, apstrādā Jūsu, kā datu subjekta, personas datus šādiem nolūkiem:

 • Jūsu apkalpošana pirmslīguma attiecību laikā, neiesniedzot komerciālus piedāvājumus. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – datu apstrāde ir nepieciešama, lai pēc Jūsu lūguma varētu veikt darbības pirms līguma noslēgšanas (VDAR 6. panta 1. daļas b) punkts):
 1. atbilžu sniegšana uz Jūsu jautājumiem pirms līguma noslēgšanas un to administrēšana.
 • Piedāvājuma iesniegšana par līguma slēgšanu. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – datu apstrāde ir nepieciešama, lai pēc Jūsu lūguma varētu veikt darbības pirms līguma noslēgšanas (VDAR 6. panta b) punkts):
 1. konkrēta piedāvājuma par līguma slēgšanu iesniegšanai, ja Jūs esat vērsies par iesnieguma iesniegšanu;
 2. atbildes uz piedāvājumu par līguma slēgšanu administrēšana. 
 • Sabiedrības organizēto tūrisma braucienu, tūrisma pakalpojumu komplekta, atsevišķu tūrisma  un/vai saistītu pakalpojumu pārdošana un šo pakalpojumu sniegšanas administrēšana. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu (VDAR 6. panta 1. daļas b) punkts):
 1. līgumu slēgšana un pasūtījumu veikšana rezervācijas un citās informācijas sistēmās;
 2. pretenziju un citu Jūsu prasījumu izskatīšana un administrēšana;
 3. Jūsu operatīva informēšana par tūrisma vai citu pakalpojumu sniegšanas nosacījumu vai kārtības izmaiņām; 
 4. personas datu sniegšana tūrisma vai citu pakalpojumu sniedzējiem, izpildot Jūsu pasūtījumus;
 5. citu uzņemto saistību izpilde.
 • Aviobiļešu pārdošana un šī pakalpojuma sniegšanas administrēšana. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu (VDAR 6. panta 1. daļas b) punkts):  
 1. līgumu slēgšana un pasūtījumu veikšana rezervācijas un citās informācijas sistēmās;
 2. pretenziju un citu Jūsu prasījumu izskatīšana un administrēšana;
 3. Jūsu operatīva informēšana par tūrisma vai citu pakalpojumu sniegšanas nosacījumu vai kārtības izmaiņām; 
 4. personas datu sniegšana pakalpojumu sniedzējiem, izpildot Jūsu pasūtījumu;
 5. citu uzņemto saistību izpilde.
 • Publiskās administrācijas institūciju un tiesību aktu prasību izpilde. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (VDAR 6. panta 1. daļas c) punkts):
 1. valsts robežas šķērsošanas prasību izpilde;
 2. muitas kontroles aizsardzība;
 3. vīzu saņemšanas prasību izpilde;
 4. citu robežu šķērsošanas prasību izpilde;
 5. publiskās administrācijas institūciju prasību izpilde;
 6. tiesību aktu, kas uzliek pienākumu sniegt informāciju par tūristiem un ceļotājiem, prasību izpilde;
 7. citu tiesību pārkāpumu novēršanas mērķu izpilde.
 • Tiešā mārketinga izpilde attiecībā pret jauniem klientiem. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – Jūsu piekrišana personas datu apstrādei (VDAR 6. panta 1. daļas a) punkts):
 1. mārketinga ziņojumu/informatīvo biļetenu par organizētu tūrisma braucienu, tūrisma pakalpojumu komplektu un/vai atsevišķu tūrisma pakalpojumu, tostarp aviobiļešu, pārdošanu sniegšana;
 2. darbības analīze ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti.  
 • Tiešā mārketinga izpilde attiecībā pret esošajiem klientiem. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – datu apstrāde ir nepieciešama Sabiedrības leģitīmo interešu ievērošanai (VDAR 6. panta 1. daļas f) punkts):
 1. piedāvājumu par līdzīgiem Sabiedrības pakalpojumiem sniegšanai. 
 • Citu līgumu slēgšana un izpilde. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu (VDAR 6. panta 1. daļas b) punkts). 

Sabiedrība, kas darbojas kā datu apstrādātājs, apstrādā Jūsu, kā datu subjekta, personas datus šādos nolūkos:

 • citu ceļojumu organizatoru organizēto tūrisma braucienu un/vai atsevišķu tūrisma pakalpojumu pārdošana un šo pakalpojumu sniegšanas administrēšana. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu (VDAR 6. panta 1. daļas b) punkts):
 1. līgumu slēgšana ceļojumu organizatora vai pakalpojumu sniedzēja vārdā un pasūtījumu veikšana ceļojumu organizatora vai pakalpojumu sniedzēja rezervācijas un citās informācijas sistēmās;
 2. operatīva Jūsu informēšana par pakalpojumu sniegšanas nosacījumu vai kārtības izmaiņām;
 3. citu uzņemto saistību izpilde saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar ceļojumu organizatoru.

4. SABIEDRĪBĀ APSTRĀDĀTIE PERSONAS DATI UN TO GLABĀŠANAS TERMIŅI

Sabiedrība, kā datu pārzinis, personu apkalpošanas pirmslīguma attiecību laikā, neiesniedzot komerciālus piedāvājumus, apstrādā šādus personas datus: 

 • vārds;
 • elektroniskā pasta adrese, telefona numurs.  

Sabiedrība, kā datu pārzinis, piedāvājuma par līguma noslēgšanu iesniegšanas nolūkā, apstrādā šādus personas datus: 

 • vārds;
 • elektroniskā pasta adrese, telefona numurs. 

Sabiedrība, kā datu pārzinis, Sabiedrības organizēto tūrisma braucienu, tūrisma pakalpojumu komplekta atsevišķu tūrisma un/vai saistītu pakalpojumu pārdošanas un šo pakalpojumu sniegšanas administrēšanas nolūkos apstrādā šādus personas datus: 

 • vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzīvesvieta (adrese), elektroniskā pasta adrese, telefona numurs, personas identitāti apliecinoša dokumenta dati,- izsniegšanas un derīguma datums, vieta, numurs, dzimšanas datums, dzimums, pilsonība, dokumenta izdevējvalsts, maksājumu dati, informācija par īpašām vajadzībām (piemērojams tikai tādā gadījumā un attiecas tikai uz tiem datu subjektiem, kuriem tas ir aktuāli);
 • pasūtot stāvvietas pakalpojumu lidostā: vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, automašīnas valsts reģistrācijas numurs.

Sabiedrība, kā datu pārzinis, aviobiļešu pārdošanas un šī pakalpojuma sniegšanas administrēšanas nolūkos apstrādā šādus personas datus:

 • vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas identitāti apliecinoša dokumenta dati,- izsniegšanas un derīguma datums, vieta, numurs, dzimšanas datums, dzimums, pilsonība, dokumenta izdevējvalsts, dzimums, pilsonība, dokumenta izdevējvalsts, telefona numurs, elektroniskā pasta adrese, maksājumu dati, lidojuma informācija (datums, lidojuma numurs). 

Sabiedrība, kā datu pārzinis, publiskās administrācijas institūciju un tiesību aktu prasību izpildes nolūkos apstrādā šādus personas datus:

 • vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzīvesvieta (adrese), personas identitāti apliecinoša dokumenta dati,- izsniegšanas un derīguma datums, vieta, numurs, dzimšanas datums, dzimums, pilsonība, dokumenta izdevējvalsts, dzimums, pilsonība, dokumenta izdevējvalsts, telefona numurs, elektroniskā pasta adrese, maksājumu dati, lidojuma informācija (datums, lidojuma numurs).

Sabiedrība, kā datu pārzinis, tiešā mārketinga nolūkos jauniem klientiem apstrādā šādus personas datus:

 • elektroniskā pasta adrese;
 • dati, kas saistīti ar piekrišanas Sabiedrības informatīvā biļetena saņemšanai apstiprināšanu un tā derīgumu: apstiprināšanas fakts, datums un laiks, piekrišanas atsaukšanas fakts, datums un laiks.

Sabiedrība, kā datu pārzinis, tiešā mārketinga nolūkos esošajiem klientiem apstrādā šādus personas datus:

 • elektroniskā pasta adrese. 

Sabiedrība, kā datu pārzinis, citu līgumu slēgšanas un izpildes nolūkos apstrādā šādus personas datus:

 • ja līgums slēdzams ar fizisku personu – personas vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, dzīvesvietas adrese, elektroniskā pasta adrese, mobilā vai fiksētā telefona numurs, kopā ar maksājumu nodotā ​​informācija/finanšu dati (maksājuma konta numurs, operācijas summa), individuālās darbības apliecības numurs vai uzņēmējdarbības apliecības numurs;
 • personu, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt juridisko personu tās attiecībās ar trešajām personām, kā arī personu, kuras piedalās, veicot juridiskās personas administrācijas, uzraudzības un/vai kontroles darbus, vārdi, uzvārdi, elektronisko pastu adreses, mobilo vai fiksēto telefonu numuri.

Sabiedrība, kā datu apstrādātājs, citu ceļojumu organizatoru noslēgto organizēto tūrisma braucienu un/vai atsevišķu tūrisma pakalpojumu pārdošanas un šo pakalpojumu sniegšanas administrēšanas nolūkos apstrādā šādus personas datus:

 • vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzīvesvietas adrese, elektroniskā pasta adrese, telefona numurs, personas identitāti apliecinošo dokumentu dati,- izsniegšanas un derīguma datums, vieta, numurs, dzimšanas datums, dzimums, pilsonība, dokumenta izdevējvalsts, maksājumu dati, informācija par īpašām vajadzībām (piemērojams tikai tādā gadījumā un attiecas tikai uz tiem datu subjektiem, kuriem tas ir aktuāli);
 • apdrošināšanas pakalpojumu pārdošanas mērķiem: vārds, uzvārds, personas kods, ar apdrošināšanas polisi saistīta informācija (numurs, līguma derīguma termiņš, risks, apdrošinātāja izmaksu robežas).

Sabiedrība apstrādā personas datus, kurus Jūs esat brīvprātīgi iesniedzis pa pastu, ierakstītā vēstulē, pa elektronisko pastu, faksu, telefonu, tieši ierodoties Sabiedrības tirdzniecības vietā, kā arī izmantojot Sabiedrības interneta vietni.

Kad Sabiedrība darbojas kā datu pārzinis, personas dati tiek glabāti līguma darbības laikā un 10 gadus pēc līguma termiņa beigām. Personas dati pretenziju izskatīšanai un administrēšanai tiek glabāti līguma darbības laikā un 3 gadus pēc līguma termiņa beigām. Personas dati personu apkalpošanas pirmslīguma attiecību laikā un/vai komerciālo piedāvājumu iesniegšanas nolūkā tiek glabāti 1 gadu no personas datu saņemšanas dienas. Tiešā mārketinga nolūkos apstrādātie personas dati tiek glabāti 5 gadus no to saņemšanas dienas vai arī īsāk, ja tiek saņemts Datu subjekta pieprasījums par atteikšanos no tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanas. Datu subjekta Personas dati tiešā mārketinga nolūkos esošajiem klientiem tiek glabāti Organizētā tūrisma ceļojuma, tūrisma pakalpojumu komplekta un/vai atsevišķu tūrisma pakalpojumu pasūtīšanas, Pasažieru pārvadājuma līguma darbības laikā vai īsāk, ja tiek saņemts Datu subjekta iesniegums par atteikšanos no tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanas. Pēc dokumenta, kurā šie dati ir norādīti, glabāšanas termiņa beigām tiek pieņemts lēmums par tā iznīcināšanu un dokuments tiek iznīcināts Lietuvas Republikas dokumentu un arhīvu likumā noteiktajā kārtībā. Pastāvīgi glabājamie dokumenti, kas satur Personas datus, tiek nodoti glabāšanai valsts arhīvā Lietuvas Republikas dokumentu un arhīvu likumā noteiktajā kārtībā.    

Sabiedrība, kas darbojas kā datu apstrādātājs, personas datus glabā līdz datu pārziņu noteiktajam termiņam. 

Datu subjektam ir tiesības pa elektronisko pastu  [email protected], [email protected], [email protected] vai [email protected] atteikties no personas datu izmantošanas mārketinga nolūkos, par to informējot Sabiedrību. 

5. PERSONAS DATU NODOŠANA

No Jums, kā datu subjekta, saņemtā informācija tiek pārvaldīta un izmantota tikai Privātuma politikā noteikto mērķu sasniegšanai.

No Jums, kā datu subjekta, saņemto informāciju bez likumīga pamatojuma nedrīkst izpaust trešajām personām, izņemot subjektus, kas piedalās vai jebkādā veidā veicina datu subjekta pasūtīto pakalpojumu izpildi vai sniegšanu, kā arī datu apstrādātājiem vai kopējiem datu pārziņiem, ar kuriem Sabiedrība ir noslēgusi Personas datu apstrādes vai citus līgumus, kuros tiek apspriestas Personas datu apstrādes un datu drošības prasības. Šādā gadījumā juridiskā atbildība par Personas datu apstrādes pārkāpumu vai zaudējumiem gulstas uz datu apstrādātāju vai datu pārzini, kas ir atbildīgs par izdarīto pārkāpumu vai kaitējumu. Citos gadījumos personas datus var izpaust trešajām personām tikai tad, ja to nosaka vai pieprasa piemērojamie tiesību akti. Personas dati var tikt nodoti arī publiskās administrācijas un tiesībsargājošajām institūcijām, kad šāds pienākums Sabiedrībai ir nostiprināts tiesību aktos.

Lai Sabiedrība varētu sniegt Jums pakalpojumus, dati var tikt sniegti:

 •  “Amadeus IT Group” S.A.;
 • UAB “Waavo”;
 • attiecīgajām aviokompānijām, kuru biļetes iegādājas datu subjekts;
 • ceļojumu tirdzniecības aģentiem;
 • UAB "DK investicijos" (stāvvietas lidostā pakalpojuma sniedzējam);
 • faktiskajiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem;
 • ADB “Gjensidige”;
 • UAB "Skycop.com" (prasību sagatavošanas par lidojuma aizkavēšanos, atcelšanu, atteikumu pārvadāt pakalpojuma sniedzējam);
 • “Mailerlite” (biļetenu pakalpojumu sniedzējam).  

6. TELEFONSARUNU DATU APSTRĀDE 

Sabiedrības konsultatīvajai līnijai piešķirto telefonu ienākošie un izejošie zvani tiek reģistrēti. 

Datu apstrādes mērķi:

 • lai nodrošinātu kvalitatīvu personu apkalpošanu pa telefonu;
 • lai nodrošinātu jautātāju pieprasījumu/sūdzību par nesniegtiem vai neatbilstoši sniegtiem pakalpojumiem izskatīšanas objektivitāti, ja jautātāja un/vai konsultējošās personas sarunas laikā sniegtā informācija ietekmē Sabiedrības pakalpojumu (aviobiļešu pārdošanas, organizēta tūrisma brauciena, tūrisma pakalpojumu komplekta un/vai citu tūrisma pakalpojumu) pareizu sniegšanu un/vai ir saistīta ar līguma izpildi.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – Jūsu faktiskā piekrišana (kad jūs izlemjat turpināt sarunu) (VDAR 6. panta 1. daļas a) punkts)

Tiek reģistrēti un apstrādāti šādi dati:

 • sarunas audioieraksts, kurā tiek fiksēti dati, kurus jautātājs un konsultējošā persona sniedz sarunas laikā;
 • sarunas ieraksta metadati: konsultējošās personas vārds un uzvārds, jautātāja telefona numurs, sarunas sākuma un beigu datums un laiks (turpmāk sarunu ieraksti un ierakstu metadati kopā tiek saukti par Datiem). 

Datu saņēmēji: pirmstiesas izmeklēšanas iestāde, prokurors vai tiesa viņu rīcībā esošajās administratīvajās, civillietās, krimināllietās, kā pierādījumi vai citos likumā noteiktajos gadījumos. Sarunu ierakstīšanai mēs izmantojam datu apstrādātāja UAB “TENESYS”, uzņ. k. 302361251, Žirmūnų g. 139, Viļņa, pakalpojumus. 

Datu glabāšanas ilgums: 1 gads.  

7. VIDEO DATU APSTRĀDE 

Sabiedrībā tiek veikta video datu novērošana personu un mantas aizsardzības nolūkos. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – datu apstrāde ir nepieciešama Sabiedrības leģitīmo interešu ievērošanai (VDAR 6. panta 1. daļas f) punkts).

Videonovērošana tiek veikta:

 • šajā teritorijā: Vašingtono a. 1-66, Viļņa (teritorija pie ieejas telpās no ārpuses);
 • šajās telpās: telpas Vašingtono g. 1-66, Viļņa: tirdzniecības zālē pie ieejas telpās (no iekšpuses).

Datu saņēmēji: pirmstiesas izmeklēšanas iestāde, prokurors vai tiesa viņu rīcībā esošajās administratīvajās, civillietās, krimināllietās, kā pierādījumi vai citos likumā noteiktajos gadījumos.

Datu glabāšanas ilgums: 72 stundas. 

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Ja Jums ir radušies jautājumi saistībā ar personas datu aizsardzību, laipni lūdzam sazināties ar mums pa tālruni +370 5 266 1616 vai pa e-pastu [email protected]

Sabiedrība patur tiesības mainīt šo Privātuma politiku, tāpēc interneta vietnes apmeklētāji ir laipni aicināti pārbaudīt, vai Privātuma politika nav mainījusies, un iepazīties ar mainītajiem un/vai jaunajiem Privātuma politikas noteikumiem. 

Politikas papildinājumi vai grozījumi stājas spēkā no to publicēšanas dienas, t. i., no dienas, kad tie tiek ievietoti interneta vietnē. 

 

Privātuma politika atjaunināta 29.03.2024.